Pressmeddelanden

Bluelake Mineral offentliggör lönsamhetsstudie för nickel- och koboltprojektet Rönnbäcken med ett positivt nuvärde om cirka 500 miljoner USD

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") offentliggör resultaten av en preliminär lönsamhetsstudie ("PEA") för det 100 % innehavda nickel- och koboltprojektet Rönnbäcken ("Rönnbäcken" eller "Projektet") i Västerbotten. PEA innehåller ett uppdaterat utlåtande om mineraltillgång och en ekonomisk bedömning för en planerad gruvdrift med 30 miljoner ton årlig brytning under en period om 20 år med produktion av nickel, kobolt och järn.

PEAs slutsatser:

 • Projektet är väl positionerat för att leverera lokalt producerade metaller med lågt koldioxidavtryck till den växande batteritillverkningsindustrin i norra Europa. Miljö-, sociala och styrningsaspekter ("ESG") beaktades under hela PEA-processen i syfte att identifiera möjligheter att skapa en verksamhet med låg nivå av utsläpp och med så låg påverkan som möjligt.
 • Genomsnittlig årlig metallproduktion under gruvans livslängd ("LoM") uppskattas till 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn.
 • Tre huvudscenarier testades:
 • "Nuvarande teknologiscenario" där kapital- och driftskostnader baserades på för närvarande tillgänglig teknik (dieselgruvflotta), som övergår till elektrifierad flotta efter 10 års drift åtföljd av en 20%-ig minskning av driftskostnaderna.
 • "Optimistiskt scenario" där driftskostnaderna antas sänkas med 20 % från driftstart på grund av tekniska förbättringar vid driftstart.
 • "Helt elektriskt scenario" där kapital- och driftskostnader baserades på aktuell teknik under utveckling (elektrifierad gruvflotta).
 • Alla scenarier använder metallförsäljningspriser på 22 046 USD/ton nickel (10 USD/lb), 44 092 USD/t kobolt (20 USD/lb) och 75 USD/ton järn (1,13 USD/dmtu).
 • Resultat från ekonomisk analys:
 • Nuvarande teknologiscenario: Net present value/nettonuvärde ("NPV") 8 % efter skatt på 477 miljoner USD och internal rate of return/internränta ("IRR") efter skatt på 13,8 % baserat på initiala kapitalkostnader på 1 396 miljoner USD och totala LoM-kostnader på 1 789 miljoner USD.
 • Optimistiskt scenario: NPV 8 % efter skatt på 538 miljoner USD och IRR efter skatt på 14,5 % baserat på initiala kapitalkostnader på 1 400 miljoner USD och totala LoM-kostnader på 1 789 miljoner USD.
 • Helt elektriskt scenario: 8 % NPV efter skatt på 547 miljoner USD och IRR efter skatt på 14,4 % baserat på initiala kapitalkostnader på 1 439 miljoner USD och totala LoM-kostnader på 1 832 miljoner USD.
 • Alla scenarier förutsätter en drift på 30 million tonnes per annum/miljoner årston "Mtpa" under LoM på 20 år för en total produkt på 1 577 kt (tusen ton) nickelkoncentrat (innehållande 28 % nickel och 0,8 % kobolt) och 44 Mt (miljoner ton) järnkoncentrat (innehållande 66 % järn) med 5 - 6 års återbetalning från driftstart.
 • Projektet förutsätter gruvdrift från tre dagbrott - Rönnbäcksnäset, Vinberget och Sundsberget - och matning av en central förädlingsanläggning samt att koncentratet fraktas via väg och sedan järnväg och till hamnar i Sverige eller Norge.
 • Mineraltillgångsuppgiften omfattar 600 miljoner ton ("Mt") uppmätta och indikerade mineraltillgångar med 0,18 % nickel (totalt), inklusive 0,10 % nickel (sulfid), 0,003 % kobolt (sulfid) och 5,7 % järn (totalt) samt 20 Mt antagna mineraltillgångar rapporterade med klassificering med 0,18% nickel (totalt), 0,11% nickel (sulfidiskt), 0,005% kobolt (sulfidiskt) och 5,2% järn (totalt).
 • Totalt ackumulerat LoM EBITDA på 4 560, 4 708 och 4 828 miljoner USD för Scenario 1, 2 respektive 3.
 • Bluelake Mineral förväntar sig att påbörja en förstudie ("PFS") och uppdaterad miljö- och social konsekvensbedömning ("MKB") under 2022.

"Den genomförda lönsamhetsstudien är en milstolpe och visar att Rönnbäcken är en strategisk tillgång med potential att producera stora volymer högkvalitativt nickel- och koboltkoncentrat till den europeiska batteriindustrin och andra sektorer under en tidsperiod av minst 20 år", säger Peter Hjorth, VD för Bluelake Mineral. "Studien pekar på ett finansiellt intressant projekt och utgör en plattform för att inleda nästa fas. Vi vill leverera kritiska insatsvaror i den pågående elektrifieringsprocessen för att bidra till minskade globala klimatförändringar och vi kommer att samarbete nära med lokala och regionala intressenter för att etablera detta projekt på ett miljömässigt sunt och socioekonomiskt hållbart sätt."

PEA utarbetades av det oberoende konsultföretaget SRK Consulting (UK) Ltd ("SRK") och inkluderar ett uppdaterat utlåtande om mineraltillgångar som rapporterats enligt Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") Definition Standards for Mineral Resources and Reserves ("CIM Definition Standards"). Dessa standarder är internationellt erkända och gör det möjligt för läsaren att jämföra mineraltillgången med det som rapporterats för liknande projekt.

Läsaren informeras om att den PEA som sammanfattas i detta pressmeddelande är preliminär till sin natur och är endast avsedd att ge en första översyn på hög nivå av Projektets ekonomiska potential och utvecklingsmöjligheter. Denna PEA är en uppdatering av en PEA som slutfördes av tidigare ägare IGE Nordic 2011. Den uppdaterade gruvplaneringen och den ekonomiska modellen inkluderar ett flertal antaganden och användningen av antagna mineraltillgångar. Antagna mineraltillgångar anses vara för spekulativa geologiskt för att ha ekonomiska överväganden tillämpade på dem som skulle göra det möjligt för dem att kategoriseras som mineralreserver, och det finns ingen säkerhet att PEA kommer att förverkligas. Mineraltillgångar som inte är mineralreserver har inte visat ekonomisk bärkraft.

Ekonomisk analys

Det årliga och ackumulerade kassaflödet efter skatt för vart och ett av de tre scenarierna liknar varandra, och var och en ger en förväntad återbetalning av investeringen efter 5 års drift. Figur 1 visar det årliga kassaflödet för scenario 1 som motsvarar cirka 150 till 200 miljoner USD per år, vilket varierar beroende på hur stort tonnage som processas och variation i halter.

Figur 1: Scenario 1 förväntat kassaflöde under LoM**

Alla scenarier använde metallförsäljningspriser på 22 046 USD/ton nickel (10 USD/lb), 44 092 USD/t kobolt (20 USD/lb) och 75 USD/ton järn (1,13 USD/dmtu). Fördelningen av den förväntade intäktsgenereringen (netto) efter metall visas i figur 2, med cirka 78 % nickel, 19 % järn (magnetit) och 3 % kobolt.

Figur 2: Förväntade intäkter per metall**

En sammanfattning av kapital- och driftskostnadsberäkningen över LoM presenteras i tabell 1 och tabell 2 för de tre scenarierna. SRK noterar att 100 % av kapitalet för processanläggningen och infrastruktur, 80 % av kapitalet för gruvetablering och 12 % av kapitalet för gruvavfallshantering krävs under de första två åren (byggnadsperioden) och återstoden fördelas över den följande 20-åriga driftsperioden.

Tabell 1: LoM uppskattad kapitalkostnad sammanfattning

Artikel

Enhet

Scenario 1 LoM kost

Scenario 2 LoM kost

Scenario 3 LoM kost

Gruvetablering

USD M

309

309

352

Processanläggning

USD M

870

870

870

Infrastruktur

USD M

232

232

232

Gruvavfallshantering

USD M

379

379

379

Total

USD M

1 789

1,789

1,832

Tabell 2: LoM uppskattad rörelsekostnad sammanfattning

 

Artikel

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Nivå

LoM kost

(USD M)

Nivå

LoM kost

(USD M)

Nivå

LoM kost

(USD M)

Gruvbrytning

1.68 USD/t

1 567

1.53 USD/t

1 429

1.53 USD/t

1 429

Anrikning

5.99 USD/t

3 514

5.99 USD/t

3 514

5.99 USD/t

3 514

Deltotal

5 082

-

4 944

-

4 944

Royalty

0.2%

20

0.2%

20

0.2%

20

Koldioxidskatt

133 USD/t CO2

131

113 USD/t CO2

120

-

-

Avveckling

-

50

-

50

-

50

Total

5 282

 

5 133

 

5 013

En sammanfattning av resultaten av kassaflödesanalysen efter skatt från PEA finns i Tabell 3 (efter skatt) och Tabell 4 (före skatt). Scenario 2 drar fördel av scenario 1 via en lägre enhetsdriftskostnad. Scenario 3 har samma driftskostnad för gruvdrift, men med högre kapitalutgifter på grund av kostnaden för den elektriska fordonsparken jämfört med den dieseldrivna fordonsparken. Det helt elektriska scenariot gynnas dock av bristen på koldioxidskattebetalningar. Detta innebär att scenario 3 resulterar i det bästa NPV om än med en något lägre IRR än scenario 2 på grund av det förhöjda projektkapitalet.

Tabell 3: PEA kassaflödesanalys efter skatt

Fritt kassaflöde

Enhet

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Fritt kassaflöde

(USD M)

2 173

2 295

2 356

NPV (8%)

(USD M)

477

538

547

IRR

(%)

13.8%

14.5%

14.4%

Tabell 4: PEA kassaflödesanalys före skatt

Fritt kassaflöde

Enhet

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Fritt kassaflöde

(USD M)

2 771

2 919

2 996

NPV (8%)

(USD M)

713

804

819

IRR

(%)

16.0

17.1

17.0

Ekonomisk känslighetsanalys

En känslighetsanalys av NPV genomfördes (som visas i figurerna 3 till 6), med den högsta känsligheten visad med avseende på nickelpriser, där alla scenarier ger negativa NPV om nickelpriset faller under 19 000 USD/ton. Det noteras att cirka 20 till 25 % av intäkterna genereras av järnkoncentratet och detta är därför en viktig komponent för Projektets ekonomiska framgång så som projektet planeras i nuläget.

Figur 3: Scenario 1 NPV (8%) känslighetsanalys pris, kostnader och kapital**

Figur 4: Scenario 2 NPV (8%) känslighetsanalys pris, kostnader och kapital**

Figur 5: Scenario 3 NPV (8%) känslighetsanalys pris, kostnader och kapital**

Figur 6 visar känslighetsanalys vid förändrade nickelpriser för vart och ett av de tre scenarierna, och belyser Projektets känslighet för ändrade priser och möjligheten om priserna förblir starka.**

Figur 6: NPV (8%) känslighetsanalys Ni pris**

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ("ESG")

Att efterleva god ESG-praxis är centralt för Bluelake Minerals projektvision. Rönnbäcken har potential att leverera en säker, lokalt producerad kritisk insatsvara med lågt koldioxidavtryck till en snabbt växande grön tekniktillverkningsindustri i norra Europa. Här är några av de viktigaste uppgifterna för Projektet i detta avseende:

 • Elförsörjning dominerad av förnybar energi - baserat på riklig tillgång på vattenkraft och vindkraft i regionen;
 • Europeiska unionens gröna avtal - inklusive mekanism för justering av koldioxidgränser ("CBAM") - kommer att stimulera användning av lokalt anskaffade material med låg kolintensitet för tillverkning;
 • Projektet är omgivet av en vattenkraftsdammreservoar - klassad som en "kraftigt modifierad vattenförekomst" av EU;
 • Lågt sulfidinnehåll i material resulterar i en låg syraalstrande potential för avfallsmaterial;
 • Källa till sysselsättning och möjlighet att förbättra lokal infrastruktur.

Bolaget kommer att behöva arbeta nära lokala intressenter inklusive markägare för att minska Projektets påverkan och säkerställa att Projektet ger långsiktiga fördelar lokalt. Detta är särskilt viktigt i förhållande till rennäringen, där samarbete krävs för att bl a säkerställa tillgång till betesmark och flyttningsleder. Bolaget åtar sig att etablera en god dialog med viktiga lokala intressenter och samarbeta nära med myndigheter.

PEA har beskrivit flera alternativ för att minska Projektets påverkan på miljön och dessa kommer att undersökas ytterligare i framtida tekniska studier. Detta inkluderar användningen av elfordon, transportörsystem och koldioxidbindning i gruvavfall.

Tillståndsfrågor

Projektet omfattas för närvarande av tre separata bearbetningskoncessioner som har utfärdats av Bergsstaten 2010 för Rönnbäcksnäset och Vinberget, och 2012 för Sundsberget. Ansökningarna inkluderade en preliminär Miljökonsekvensbeskrivning ("MKB") med fokus på markanvändningens påverkan av Projektet. Bearbetningskoncessioner ger Bolaget exklusiva gruvrättigheter i de definierade områdena; innan verksamheten påbörjas krävs dock tre huvudsakliga andra tillstånd. Miljötillstånd kommer att sökas efter genomförd uppdaterad MKB. En markanvisning kommer att krävas för att definiera det industriområde som är knutet till gruvorna (såsom gruvavfall, gråberg, processanläggning). Dessutom kommer det att krävas bygglov (byggnadstillstånd) inför byggnation av gruvanläggning. Ett separat vattentillstånd krävs för närvarande inte eftersom det definieras i huvudmiljötillståndet.

Geologi, prospektering och mineraltillgångar

Projektet omfattar tre separata mineralfyndigheter - Rönnbäcksnäset, Vinberget och Sundsberget (Figur 7). Nickelmineraliseringen uppträder i kambriska ultramafiska magmatiska bergarter och som innehåller spridda nickelsulfidmineraler. Fyndigheterna undersöktes historiskt av Boliden och senast av den tidigare ägaren IGE Nordic mellan 2008 och 2012. Bolaget har hittills inte genomfört någon prospektering i Projektet.

Figur 7: Översikt nickelprojektet Rönnbäcken**

Mineraltillgångsutlåtandet är en uppdatering av det tidigare uttalandet som tagits fram som en del av 2011 års PEA. Ingen ytterligare geologisk information har samlats in sedan denna tid och därför förblev de geologiska modellerna som låg till grund för uttalandet. Modeller för de tre separata fyndigheterna - Rönnbäcksnäset, Vinberget och Sundsberget - genererades med hjälp av information från 162 diamantkärnborrhål, inklusive över 29 000 m provtagen och analyserad kärna. Blockmodeller genererades baserade på de modellerade mineraliseringsdomänerna med halter av nickel (total ("NiT"), och sulfidiskt ("NiS"), kobolt (sulphidic only, "CoS") och järn ("Fetotal"), tillsammans med densitet, uppskattat i modellen. Blockmodellen klassificerades i kända, indikerade och antagna mineraltillgångar, enligt definitionen från CIM Definition Standards, på basis av geologisk kontinuitet och kvalitet, datakvalitet och kvantitet och uppskattningskvalitet. En optimering av brytning (pit optimisation) och avgränsande analys (cut-off grade) genomfördes och användes för att begränsa mineraltillgången för att visa "rimliga utsikter för eventuell ekonomisk utvinning", vilket också krävs av CIM Definition Standards.

Uttalandet, som sammanfattas i tabell 5, innehåller 600 Mt kända och indikerade mineraltillgångar med halterna 0,18% NiT, 0,10% NiS, 0,003% CoS och 5,7% Fetotal samt 20 Mt antagna mineraltillgångar med halterna 0,18% NiT, 0,11% NiS, 0,005% CoS och 5.2% Fetotal.

Tabell 5: Rönnbäcken utlåtande om mineraltillgångar (MRE) i uppdaterad PEA 2022*

Fyndighet

Mineraltilgång kategori

Ton

NiT

NiS

CoS

Fetotal

(Mt)

(%)

(%)

(%)

(%)

Rönnbäcksnäset

Känd

-

-

-

-

-

Indikerad

270

0.18

0.10

0.003

5.5

Känd + indikerad

270

0.18

0.10

0.003

5.5

Antagen

10

0.17

0.09

0.004

5.1

Vinberget

Känd

30

0.19

0.13

0.006

5.2

Indikerad

20

0.18

0.14

0.006

5.1

Känd + indikerad

50

0.19

0.13

0.006

5.2

Antagen

10

0.18

0.14

0.007

5.2

Sundsberget

Känd

-

-

-

-

-

Indikerad

280

0.17

0.09

0.003

5.9

Känd + indikerad

280

0.17

0.09

0.003

5.9

Antagen

-

-

-

-

-

Total

(Känd & Indikerad)

Känd

30

0.19

0.13

0.006

5.2

Indikerad

570

0.18

0.10

0.003

5.7

Känd + indikerad

600

0.18

0.10

0.003

5.7

Total (Antagen)

Antagen

20

0.18

0.11

0.005

5.2

*Notes:

(1) Ikraftträdandedatumet för mineraltillgångsutlåtandet är den 28 januari 2022.

(2) Dr Mike Armitage är Qualified Person för denna mineralresursuppskattning och uttalande men har inte besökt gruvområdet. Besök på plats gjordes av Johan Bradley (tidigare SRK) i februari 2011 och Mr Ben Lepley från SRK i september 2021. Tekniskt arbete utfördes av ett team av konsulter och övervakades av Dr Armitage.

(3) Mineraltillgången som rapporterades för Rönnbäcksnäset, Vinberget och Sundsberget var begränsad inom ett Lerchs-Grossman-gropskal definierat av en marginell cut-off-grad på 0,05 % NiS, ett nickelmetallpris på 10 USD/lb (22 046 USD/ t), försäljningspris för kobolt på 26 USD/lb och ett försäljningspris för järnmalm på 1,47 USD/dmtu; lutningsvinklar på 48, 48 respektive 49°; en gruvutvinning på 95 %; en gruvutspädning på 2,5 %; en grundkostnad för gruvdrift på 1,53 USD/ton brutet och en inkrementell gruvdriftskostnad på 0,07 USD/ton/10 miljoner USD under en referens-RL; processdriftskostnader på 6,00 USD/ton malm; G&A-kostnader på 0,50 USD/ton malm och kostnad för rehabilitering/nedläggning på 0,17 USD/ton malm.

(4) Gropskalet begränsat till exploateringskoncessionsgränser. Inga andra faktorer användes för att begränsa mineraltillgången, såsom miljömässiga och sociala, tillåtande eller markanvändning.

(5) Det finns ingen garanti för att antagna mineralresurser kommer att konvertera till en högre konfidenskategori efter att framtida arbete har utförts

(6) Mineraltillgångar rapporteras som outspädda och ingen gruvutvinning har tillämpats

(7) Tonnage rapporteras i metriska enheter och har avrundats till närmaste 10 Mt.

Gruvbrytning

Gruvbrytningen vid Rönnbäcken planeras att genomföras med hjälp av tre separata dagbrott som matar en enda processanläggning på en central plats. Flera scenarier testades inklusive varierande produktionshastigheter och utrustningsval. En optimeringsstudie av brytning slutfördes för att tillhandahålla indata till den tekniska ekonomiska modellen. Tidsplanen förutsätter brytning av 30 Mtpa malm under en LoM på 20 år. LoM-schemaprofilen för brutet tonnage och nickelkvalitet visas i figur 8.

Figur 8: LoM produktionsprofil**

Även om nuvarande gruvutrustning i den storleksordning som krävs för detta Projekt är dieseldriven, pågår betydande forskning och utveckling för närvarande för att skapa elektriska alternativ med låga utsläpp (som t ex väte). Det antas att dessa fordon kommer att finnas tillgängliga under de kommande åren och Projektet kan dra nytta av denna utveckling för att minska koldioxidavtrycket.

Tillvägagångssättet för att kostnadsuppskatta Projektets gruvbrytningsdelar är konceptuellt till sin natur, baserat på benchmarkinformation och har en ungefärlig noggrannhetsnivå på +/- 50 %. Noggrannheten i övergripande kapital- och driftskostnadsuppskattningar är därför otillräckliga för att t ex genomföra känslighetsanalyser för bränslepriset. Detta tillvägagångssätt anses av SRK vara lämpligt för en PEA-nivå av studier av gruvans robusthet, för framtida detaljerade studier kommer en gruvkostnadskalkyl baserad på en detaljerad transportanalys för varje fyndighet att genomföras som en del av PFS studie.

Underhållet av den stora flottan antas ske på plats och den infrastruktur och arbetskraft som krävs för att uppnå detta ingår i uppskattningen. Det rekommenderas att ytterligare detaljerade studier undersöker utrustningsunderhållskontrakt för underhåll av större delar utanför anläggningen, med endast minimalt underhåll som krävs på platsen. Detta kan minska initiala kapitalkostnader men skulle öka driftskostnaderna. Som en del av gruvavvägningsstudierna undersöktes alternativen för elektrifiering av transportflottan om än på övergripande nivå.

Metallurgi och anrikning

Metallurgin hos det mineraliserade materialet varierar över de tre fyndigheterna med nickel (och kobolt) som uppträder där sulfidmineraler, övervägande pentlandit och delvis av heazlewoodit och millerit, finns. Mycket små mängder andra sulfider förekommer. Järnet uppträder till övervägande där magnetit finns.

Metallurgiska tester har visat att ett högkvalitativt nickelkoncentrat med acceptabla nivåer med orenheter kan produceras med 80 % nickelutbyte även om det vid en finmalning på 80 % kräver - 50 m. Magnetitproduktion är möjlig, men partikelstorleken kommer att vara mycket fin jämfört med normala magnetitkoncentrat och järnåtervinning och koncentratkvalitet och föroreningsnivåer kräver ytterligare testarbete för att bekräfta den metallurgiska prestandan.

En sammanfattning av uppskattat utbyte och halter i koncentrat visas i tabell 6.

Tabell 6: Utbyte i anrikning och halter i koncentrat

Parameter

Enhet

Värde

Anrikningsutbyte Ni

(%)

80

Anrikningsutbyte Co

(%)

70

Anrikningsutbyte Fe

(%)

90

Konc. halter (Ni)

(%Ni)

28.

Konc. halter (Co)

(%Co)

0.90

Konc. halter (Fe)

(%Fe)

66.

Avfallshantering

PEA innehåller en bedömning av lösningar för avfallshanteringsanläggningar ("TMF") inklusive alternativ för lagring av slamavfall i sjöar och på land för Projektet. Totalt modellerades tio alternativ, i anslutning till de föreslagna dagbrottslägena. Ett antal möjliga alternativ identifierades för övervägande i framtida studiestadier. Den valda platsen är belägen i nära anslutning till Rönnbäcksnäsets dagbrott, tar minimalt med markyta och rankas väl som en del av en multikriteriebedömning av miljömässiga och sociala kriterier.

Det föreslagna TMF-konceptet består av en initial förvaring av undervattensavfall i ett avskilt område inom en befintlig konstgjord reservoar. En serie stenfyllningsdammar kommer att byggas för att förhindra migration av avfall nedströms. Dessa kommer att utformas för att hålla kvar avfallspartiklarna och fungera som ett avlopp. Dammarna kommer att inkludera en filterzon på avfallssidan för att begränsa rörelsen av fina partiklar med grundvattenflödet. Plats för gruvavfallet kommer i slutändan att anläggas ovanför den befintliga reservoaren och kommer att inneslutas av perimetervallar runt delar av de norra och södra flankerna. Avledningskanaler kommer att utformas för att leda rent avrinningsvatten runt uppdämningen.

Preliminära testarbeten vad gäller potential för sur bergsdränering ("ARD") 2011 beskrev gråberget och gruvavfall som har en mycket låg halt av svavel och en relativt hög neutraliseringskapacitet. De värsta tänkbara svavelhalterna anses vara låga eller måttligt höga men tillräckligt höga för att bli föremål för ytterligare utvärdering enligt svenska myndigheters krav. En av dessa, den vanliga skiffern har tillräckligt hög neutraliseringspotential för att klassificeras som "inert avfall". För att vara förberedd på eventuella ARD-problem bör de andra två gråbergstyperna bli föremål för ytterligare studier med hjälp av kinetiska tester.

Infrastruktur och logistik

Området ligger nära en etablerad riksväg (E12) och Inlandsbanans järnvägsinfrastruktur. Projektet ligger mellan 140 km och 280 km från hamninfrastruktur. Den närliggande staden Storuman har redan ett fungerande inlandslogistiknav (NLC Storuman). Den svenska elmarknaden är väl utvecklad, ger lågkostnadskraft, med hög penetration av förnybar produktion, framför allt i de norra regionerna. Projektet ligger i anslutning till Ajaures vattenkraftverk och högspänningsnät. Nyckeln till framgång kommer att vara förmågan att tillåta tillfartsväg mellan projektområdet och anslutning till järnvägstransport. Elektrifiering av transportsystem och andra koldioxidutsläppsstrategier kommer att undersökas ytterligare i framtida studier.

En preliminär layout av Projektets övergripande infrastruktur visas i figur 9

Figur 9: Nickelprojektet Rönnbäcken PEA layout**

Vattenhantering

Inga platsspecifika data om vattenmiljön har hittills samlats in. En hög grad av osäkerhet kring vattenhushållningskraven och därmed förknippade risker för Projektet finns. Detta gäller särskilt risken för betydande hydraulisk förbindelse mellan de föreslagna gruvorna och Gardiken. De potentiella kostnaderna för vattenförvaltning, särskilt avvattning av gruvorna, är för närvarande okända och har inte tagits med i den ekonomiska analysen och därför har dessa risk att öka.

Hantering av olika intressenter

Bolaget kommer att arbeta i nära samarbete med de lokala myndigheterna och inser vikten av starkt lokalt stöd och partnerskap med alla intressenter. Bolaget kommer att använda PEA som ett kommunikationsverktyg för att fortsätta dialogen med projektberörda personer, särskilt representanter för rennäringen.

Projektet förväntas skapa cirka 550 direkta arbetstillfällen under gruvdriftens livslängd med en betydande förväntad socioekonomisk inverkan i regionen.

Oberoende kvalificerad person (Qualified Person)

PEA har upprättats för Bluelake Minerals räkning av SRK. Utlåtande om mineraltillgångar har Dr Mike Armitage från SRK ansvarat för som är en oberoende kvalificerad person (Qualified Person/"QP") enligt definitionen av CIM Definition Standards.

____________

Stockholm februari 2022
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

** För komplett pressmeddelande med bilder och kartor, se bifogat dokument.

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 klockan 9.30 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK I en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5.7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1.5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy. 2014 genomförde konsultbolaget SRK Consulting en preliminär lönsamhetsbedömning (Preliminary Economic Assessment). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld. Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

2022-06-20
Regulatorisk

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med Mahvie Minerals AB ("Mahvie Minerals") och majoritetsaktieägarna i Mahvie Minerals angående försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Palmex Mining Oy till Mahvie Minerals ("Försäljningen"). Bluelake Mineral kommer i Försäljningen att erhålla en köpeskilling om 14 800 000 kronor i form av ett skuldebrev, som ska användas för att teckna nyemitterade aktier i Mahvie Minerals genom kvittning ("Kvittningsemissionen"). Vidare ska Bluelake Mineral investera ytterligare 4 000 000 kronor i kontanter i Mahvie Minerals i en riktad nyemission av aktier ("Kontantemissionen", och tillsammans med Försäljningen och Kvittningsemissionen, "Transaktionerna"). Efter genomförandet av Transaktionerna kommer Bluelake Mineral att äga 50,1 % av aktierna i Mahvie Minerals och avsikten är att dela ut aktierna i Mahvie Minerals till aktieägarna i Bluelake Mineral genom en så kallad Lex Asea-utdelning, i samband med vilken aktierna i Mahvie Minerals också avses att noteras på en multilateral handelsplattform ("Noteringen").

2022-06-02
Regulatorisk

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB den 2 juni 2022 beviljats Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar att bevilja Vilhelmina Mineral AB tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394) i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Detta tillstånd är giltigt i 30 (trettio) år från beslutsdatum.

2022-05-20
Regulatorisk

Första kvartalet 2022 (januari - mars)

 • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -2,0 (-1,5) mkr
 • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -4,6 (-3,1) mkr
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,09 (-0,004) kr
2022-05-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") har den 12 maj 2022 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2022-05-05
Regulatorisk

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") offentliggör resultaten av en preliminär lönsamhetsstudie ("PEA") för det 100 % innehavda koppar- och zinkprojekt som omfattar Stekenjokk-Levi fyndigheten, belägen i Sverige, och Joma-fyndigheten, belägen i Norge ("Projektet"). PEA innehåller ett uppdaterat utlåtande om mineraltillgång och en ekonomisk bedömning för en planerad gruvdrift med ca 750 000 ton årlig brytning ("ktpa") under en period om 17 år med produktion av koppar, zink, bly, guld och silver.

2022-04-21
Regulatorisk

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" eller "Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021 inklusive revisionsberättelse. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bluelakemineral.com

2022-04-21
Regulatorisk

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" eller "Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bluelakemineral.com.

2022-04-08
Regulatorisk

Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2021, beslutat att till en grupp privata investerare ("Investerarna") genomföra en riktad nyemission av högst 1 396 647 aktier till en teckningskurs om 3,58 kronor per aktie, det vill säga till ett sammanlagt värde om cirka 5 MSEK ("Nyemissionen").

2022-04-07
Regulatorisk

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2022 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

2022-03-11
Regulatorisk

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har som tidigare meddelats under våren 2021 inlett en översyn av strategiska alternativ för det helägda dotterbolaget Nickel Mountain AB ("Nickel Mountain"), som innehar det svenska nickel- och koboltprojektet i Storuman kommun, Västerbottens län ("Rönnbäckenprojektet" eller "Rönnbäcken") för att maximera dess framtida potential. Rönnbäcken är en av de största, oexploaterade nickelfyndigheterna i Europa med potential att utgöra en strategisk resurs för både den europeiska batteri- och stålbranschen. I ett första steg har, som meddelats den 23 februari 2022, en preliminär lönsamhetsbedömning ("Preliminary Economic Assessment" eller "PEA") genomförts av konsultbolaget SRK Consulting ("SRK") som visar på stora finansiella och strategiska värden i Rönnbäckenprojektet och som stödjer vidare finansiering för ansökan om miljötillstånd. Som underlag för ansökan om miljötillstånd behöver det genomföras en förstudie ("Preliminary Feasibility Study" eller "PFS") och en miljökonsekvensbeskrivning ("MKB"). Enligt en preliminär uppskattning behövs för dessa studier finansiering om ca 100 MSEK. Bolaget bedömer att denna finansiering kan ske direkt i dotterbolaget Nickel Mountain utan nyemission av aktier i Bluelake Mineral.

1
2
...
16
>>