Pressmeddelanden

Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport första kvartalet 2023

Första kvartalet 2023 (januari - mars)

 • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,03) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -1,4 (-2,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -5,2 (-4,6) mkr
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,09 (-0,09) kr

Väsentliga händelser under perioden

 • Rekrytering genomförd av tidigare norsk minister som strategisk rådgivare och kommunikationsansvarig för Joma Gruver
 • Arbetet med ansökan om reguleringsplan för Jomagruvan har fortlöpt. Tidsplan förskjuten något
 • Bergsstaten fortsätter handläggning av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk-Levi
 • Arbetet med utveckling och finansiering av nickel- och koboltprojektet Rönnbäcken har fortlöpt
 • Bolaget beslutar om partiellt säkerställd företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) om cirka 26,5 MSEK och riktad emission av konvertibler om 8,0 MSEK
 • Bolaget höll extra bolagsstämma den 29 mars 2023

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) har tillfört Bolaget 19,8 mkr före avdrag för emissionskostnader
 • Konvertibelt lån har tillfört Bolaget 7,6 mkr
 • Opinionsundersökning genomförd som visar att 80 % av lokala invånare positiva till Jomagruvan i Norge
 • Årsstämma genomförd den 11 maj 2023
 • Arbetet med ansökan om reguleringsplan för Jomagruvan har fortlöpt. Reguleringsplan skickad på ny remissrunda
 • Bergsstaten fortsätter handläggning av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk-Levi
 • Arbetet med utveckling och finansiering av nickel- och koboltprojektet Rönnbäcken har fortlöpt

____________

Stockholm maj 2023
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected] 

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.