Socialt ansvar

Bluelake Mineral kan vid igångsatt gruvdrift skapa ett stort antal arbetstillfällen direkt och indirekt på lokal och regional nivå. Bolagets ambition är att inför och efter gruvstart i möjligaste mån säkra lokal och regional kompetensförsörjning.

Bolaget ser det som en självklarhet att bidra till att skapa attraktiva samhällen för medarbetare och invånarna på våra verksamhetsorter. Förhoppningen är att detta också kan öka engagemanget och förståelsen för vår verksamhet och för gruvbranschen i stort.

Dialog med rennäringen

Bluelake Mineral verkar både i Sverige och i Norge inom renskötselområden och gott långsiktigt samarbete med berörda samebyar är mycket viktigt. För att minimera negativa effekter och påverkan från gruvverksamhet strävar Bolaget därför efter en öppen dialog med de lokala samebyarna.

Bolagets strategi är att löpande informera samebyarna om planerade åtgärder och i möjligaste mån involvera och inhämta acceptans för åtgärder när så behövs. Bolagets grundsyn är att gruvverksamhet och rennäring kan samexistera och att anpassa verksamheten efter detta.