Koppar och zink

Bluelake Mineral är verksamt inom gruvutveckling inom koppar och zink i Sverige och Norge. Huvudprojekten utgörs av svenska Stekenjokk och Levi samt norska Joma. Bluelake Minerals målsättning är att på nytt starta gruvverksamhet i dessa projekt och bedömer att kvarvarande resurser möjliggör drift minst 15 år.

Gruvtekniska rapporter

Tekniska rapporter

Detaljreguleringsplan för Joma Gruver:

Konsekvensutredning:

Övriga dokument:

Ansökan

Konsekvensutredningar som del av ansökan om bearbetningskoncession i Sverige:

Stekenjokk och Levi

Dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) är ett svenskt bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden med fokus på basmetaller, främst koppar och zink. Målsättningen är att utveckla de nuvarande fyndigheterna och igångsätta gruvverksamhet inom de närmaste åren. Huvudprojekt utgörs av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten samt det norska projektet Jomafälten beläget i Trøndelag. Under perioden 1976 till 1988 bröts i Stekenjokk sammanlagt ca 7 miljoner ton malm av Boliden. Det beräknas finnas en kvarvarande indikerad mineraltillgång på̊ ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % koppar, 3,01% zink och 47 gram per ton silver (vid cut-off halt 0,9 % koppar). För Stekenjokk och Levi finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad hos svenska myndigheter. Enligt ansökan ska underjordsbrytning ske vintertid i Stekenjokk och malmen sen transporteras till Joma för anrikning och deponi.

Översiktskarta över Stekenjokk och Levi.

Joma

I Norge äger dotterbolaget Joma Gruver AS rättigheterna till Jomafälten som ligger i norska kommunen Røyrvik i länet Trøndelag i Namdalregionen i Norge. Projektet ligger ca 60 km sydväst om Stekenjokk. Jomafältet innehåller bland annat de tidigare gruvorna i Joma och Gjersvik där företaget Grong Gruber AS som under driftsperioden 1972 till 1998 producerade ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,49 % koppar och 1,45 % zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla en ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton malm med halter om 1,55 % koppar och 0,82 % zink (vid cut-off halt 0,8 % koppar). För Jomagruvan och närliggande områden innehas sedan 2017 ”utvinningsrett” (första steget i norska motsvarighet till bearbetningskoncession) eller undersökningstillstånd Utöver huvudprojekten finns ett antal mindre satellitprojekt i form av svenska Jormlien och Ankarvattnet samt norska Gjersvik. Verksamheten är organiserad via svenska moderbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) och det 100% ägda norska dotterbolaget Joma Gruver AS.