Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma (namn) är Bluelake Mineral AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska självt eller genom dotterbolag eller genom samarbete med annan huvudsakligen prospektera efter och exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och kolväten. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller 1-2 revisorer.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Årsstämma

Årsstämman ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.