Guld

Haveri

Bluelake Mineral är verksamt inom guld i Sverige och Finland. Via det finska dotterbolaget Palmex Mining OY, som är ett helägt dotterbolag till dotterbolaget Palmex Mineral AB (”Palmex Mineral”) innehas guldprojektet Haveri som ligger i Tammerfors guldbälte i sydvästra Finland. Guldbrytning bedrevs i Haveri under åren 1942 till 1962 då 1,5 miljoner ton bröts med halter om 3,5 g/t guld och 0,5 % koppar. En omfattande prospektering har genomförts sedan gruvans stängning, vilken omfattade bland annat 126 diamantborrhål och 30 000 borrmeter. Palmex Mineral genomförde 2014 via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld. Nickel Mountain innehar i Sverige även guldprojektet Kattisavan. Kattisavan ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Tekniska rapporter