TO3

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av units med teckningsperiod från och med den 21 mars till och med den 4 april 2023 ("Företrädesemissionen") bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Den som tecknade units i Företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit tio (10) nya aktier i Bolaget och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3. Bluelake har vidare, i enlighet med vad som tidigare kommunicerades genom ett pressmeddelande den 9 mars 2023, genomfört en till Formue Nord Fokus A/S riktad emission av teckningsoptioner av samma serie som de genom Företrädesemissionen emitterade teckningsoptionerna (gemensamt benämnda "Teckningsoptionerna"). Varje (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bluelake Mineral under utnyttjandeperioden som inleds idag, den 15 april, och löper till och med den 26 april 2024. Teckningskursen för teckning av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna är 1,20 SEK per aktie.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

- Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie.
- Antal utestående Teckningsoptioner är 13 922 500, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 13 922 500, från 83 086 265 aktier till 97 008 765 aktier, och att aktiekapitalet skulle öka med 1 392 250,00 SEK, från 8 308 626,50 SEK till 9 700 876,50 SEK.
- Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras högst cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden löper från och med den 15 april till och med den 26 april 2024.
- Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är den 23 april 2024.
- För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner innebär detta en utspädning om cirka 14,4 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna.

Anmälningssedel för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner TO3

Villkor för teckningsoptioner TO3