Pressmeddelanden

Uppdatering kring processen rörande reguleringsplan för Jomagruvan i Norge

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för genomförande av en s k planprocess och för att erhålla en godkänd reguleringsplan som är en detaljplan för industriområdet för den planerade gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Trøndelag fylke. Med anledning av vissa tidigare administrativa handhavandefel har Røyrvik kommun sedan juni 2022 beslutat att överlåta ansvaret för den administrativa handläggningen av processen till den större grannkommunen Grong. Grong kommun har nu kommunicerat en detaljerad plan för den fortsatta handläggningen och med ett möjligt mål att beslut om reguleringsplan ska kunna tas i slutet av våren 2023 av ordförandeskapet i Røyrvik kommun.

Status per idag är att Røyrviks kommun har överfört all ärendehantering av reguleringsplan gällande Joma gruver till Grong kommun. Detta skedde efter det att kommundirektören i juni 2022 förklarat sig jävig beroende på nära koppling till det lokala renbetesdistriktet.

Mot bakgrund av invändningar (norska innsigelser) i remissbehandlingen av reguleringsplanen har Grong kommun genomfört en process med sametinget och statsförvaltaren Trøndelag angående dessa invändningar. Efter ett konstruktivt protokollfört möte och vissa ändringar i reguleringsplanen från Joma Gruvers sida, har statsförvaltaren i skrivelse den 1 september 2022 dragit tillbaka invändningen mot reguleringsplanen. Sametinget var däremot tydliga vid ett möte som hölls den 7 juli 2022 att man inte avsåg dra tillbaka invändningen förrän det Røyrviks kommun träffat en överenskommelse med det lokala renbetsdistriktitet Tjåehkere Sijte rörande gruvdrift.

Som en konsekvens av alla inspel till reguleringsplanen har flera ändringar i reguleringsplanen genomförts och vissa frågeställningar utreds mer specifikt. Efter offentligt konsultation och processer med sametinget och statsförvaltaren har följande uppdateringar av kunskapsbasen genomförts:

  • Uppdatering av rennäringens konsekvensutredning med fokus på trafikbedömningar och buller (klar i oktober)
  • Ändringar av planbestämmelserna där alla skadebegränsande åtgärder från konsekvensutredningen ingår i planbestämmelserna (klar i oktober, i process med statsförvaltaren)
  • Framtagande av två expertutlåtande kring vibrationer från gruvverksamheten och dess påverkan på renar och renskötsel (klar i oktober)
  • Framtagande av två rapporter i form av "second opinion" på Multiconsults konsekvensutredning rörande rennäringen. Detta arbete pågår och beräknas färdigställas under december

Det lokala renbetsdistriktitet Tjåehkere Sijte har i skrivelse den 27 september 2022 krävt att s k konsultationsmöte hålles med Røyrviks kommun i planärendet. Røyrviks kommun har genom sin kommundirektör tidigare underlåtit att genomföra dylika konsultationsmöten både före och efter den inledande handläggningen och den offentliga remissrundan.

När Grong kommun fick ansvaret för hela handläggningen av planärendet beslutades att Grong kommun önskade en ny inledande handläggning och en ny offentlig remissrunda kring planärendet. I samband med en ny initial behandling genomförs samtidigt nu en konsultationsprocess. Krav på konsultation för kommuner är ny inom förvaltningen. Lagändringen antogs 7 juni 2021 med effektiv verkar från 1 juli 2021. Grong kommun är för närvarande i dialog med Tjåehkere Sijte om att genomföra konsultationsprocessen. Denna process kommer utöver den ordinarie processen enligt plan- och bygglagen.

Grong kommun föreslår följande samordning av processerna enligt plan- och bygglagen och konsultationsprocessen.

1. Protokoll från kommunens två dialogmöten med Tjåehkere Sijte ska fyllas i och bifogas akten

Under perioden maj till augusti har Røyrviks kommun haft två dialogmöten med det lokala renbetesdistriktet Tjåehkere Sijte. Det har förts protokoll från båda mötena, men dessa möten kan formellt inte betraktas som en del av konsultationsprocessen. Det anses ändå relevant att ta med båda protokollen som dokumentation av den dialog Røyrviks kommun har haft med Tjåehkere Sijte.

2. Grong kommun bjuder in till ett första konsultationsmöte med Tjåehkere Sijte där premisserna för konsultation klarläggs och ärendet går igenom.

Dialogen om att genomföra remissbehandlingen sker under första halvan av oktober 2022, utifrån en begäran från Tjåehkere Sijte, daterad den 27 september 2022, om konsultation i ärendet. Grong kommun har bjudit in till första konsultationsmötet den 15 november.

3. Vid behov kan ytterligare ett konsultationsmöte hållas innan den första behandlingen. Beroende på diskussionen i första konsultationsmötet kan ett nytt konsultationsmöte komma att hållas.

4. Upprättande av ärendeanmälningar av Grong kommun. Ärendeanmälningar för ny initial handläggning bereds av Grong kommun (20 november - 10 december)

5. Inledande handläggning i Røyrviks kommuns ordförandeskap (möte i januari 2023)

6. Ny offentligt remissrunda (januari - mars 2023)

7. Summering av offentligt remissrunda (mars 2023)

8. Konsultation med Tjåehkere Sijte (mars 2023)

9. Sakframställan av Grong kommun (april 2023)

10. Slutbehandling i Røyrviks kommuns ordförandeskap och kommunfullmäktige (maj 2023)

Notera att den ovan föreslagna tidsplanen kan komma att förskjutas om något av stegen blir fördröjt eller senarelagt.

Det är olyckligt att handläggningen av reguleringsplanen tagit så lång tid och att stora delar av processen nu måste göras om, men vi är mycket nöjda med att Grong kommun har övertagit handläggningen så att allt blir rätt och att reguleringsplanen kan bli godkänd utan att beslutet kan klandras i efterhand p g a formaliafel. Med den erfarenhet och kunskap som finns i Grong kommun känner vi oss trygga med att processen kommer att hanteras på ett professionellt sätt. Projektet är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och har enligt vår bedömning stöd bland en överväldigande majoritet av invånarna i kommunen vilket bör vara positivt för utfallet i processen, säger Joma Gruver AS ordförande Peter Hjorth.

____________

Stockholm november 2022

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 klockan 13.30 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected] 

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).