Pressmeddelanden

Analys av oljeprover i Tomsk ännu pågående

De oljeprover från juralagren som lämnades in för analys är fortfarande under bearbetning. En betydande del av arbetet är genomfört, men ett antal moment återstår.

Nickel Mountain Resources AB:s ("NMR") dotterdotterbolag OOO Bakcharneftegaz ("BNG") i Tomsk i Ryssland lämnade tidigare in prover av olja som hämtats från två av de under Q1 testade formationerna i juralagren för analys hos ett ledande analysinstitut i Tomsk.

Målsättningen var att analyserna skulle vara avslutade under maj månad. Av de 21 arbetsmoment som ska genomföras inom ramen för analysuppdraget har 13 avslutats, 5 pågår och 3 har ännu ej påbörjats. Några delmoment, såsom till exempel "ageing" tar lång tid och kan inte påskyndas.

Analysresultaten beräknas nu vara färdigställda i mitten av juni, som senast den 25 juni, enligt institutet.

Efter erhållande av analysresultaten kommer de att utvärderas av BNG:s geovetenskapsteam och ingå i en uppdatering av den interna uppfattningen om fält 71-1 samt meddelas marknaden och andra berörda parter.

Stockholm 1 juni 2018

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

[email protected]

Johan Sjöberg:

Telefon 0708 341432

[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.