Pressmeddelanden

Årsstämma i Nickel Mountain Resources AB inställd på grund av försenad revision

På grund av att de involverade revisorerna i sista ögonblicket meddelade att revisionen i Ryssland inte har avslutats ser de sig nödsakade att antingen ändra revisionsberättelsen eller att rekommendera att Bolaget kallar till ny årsstämma. Klartecken från ryska revisorer väntas nu i slutet på maj.

NMR har i god tid kallat till årsstämma och publicerat sin årsredovisning för 2017 inklusive erhållen revisionsberättelse. I väldigt sent skede kommunicerar revisorerna att slutligt klartecken inte har erhållits från revisionen av det ryska dotterbolaget. Sådant klartecken väntas erhållas först i slutet av maj.

Med anledning av det har revisorerna ansvariga för revisionen av koncernen och moderbolaget beslutat att de för närvarande inte har formalia på plats för att kunna stå fast vid redan publicerad revisionsberättelse. Istället beräknas det kunna ske i slutet av maj. Därmed måste dagens årsstämma ställas in och ny kallelse sändas ut.

Styrelse och företagsledning för NMR beklagar det inträffade men finner inte att det är rimligt att fastställa en ändrad revisionsberättelse utan det enda skäliga beslutet i den uppkomna situationen är att kalla till ny årsstämma. Sådan väntas nu kunna hållas i slutet av juni. Separat kallelse sänds ut senast 4 veckor före denna årsstämma.

Stockholm 22 maj 2018

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707732045
[email protected]

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.