Pressmeddelanden

Delårsrapport första kvartalet, januari - mars 2018

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • Nickel Mountain Resources offentliggjorde den 16 februari 2018 utfallet av den till 80 % garanterade foretradesrättsemissionen i Bolaget om 22,9 miljoner kronor. Emissionen tecknades till 94 procent, totalt 86 213 339 aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie, motsvarande 21 553 334,75 kronor. Av detta tecknades 41 741 301 aktier med foretradesratt (45,5 procent) och 44 472 038 aktier tecknades utan foretradesratt (48,5 procent).
 • Den 15 januari 2018 meddelades att testprogrammet på 71-1 inletts samt att olja påträffats i det först perforerade intervallet, JU-5 i Jura på 2 764 - 2 772 meters djup.
 • Den 30 januari 2018 kommunicerade Bolaget att olja påträffats även i andra intervallet som perforerats, JU-1 i Jura på 2 654-2 666 meters djup. Oljan bedöms liksom i JU-5 vara av god kvalitet, motsvarande en Siberian Light Crude, men också vara en distinkt annan olja än den i JU-5 och därmed har enligt Bolagets preliminära bedömning två oljeförande formationer etablerats, vilka inte har medräknats i den mineraltillgångsberäkning som tidigare gjorts.
 • IFOX Investments AB, som fram till en utdelning i januari 2018 var störste enskilde ägare i Bolaget, genomförde utdelning av 139 503 088 aktier i NMR, med avstämningsdag den 8 januari 2018 och innehar därefter inga aktier i Bolaget.
 • Ökat agande i OOO Bakcharneftegaz ("BNG") registrerades genom NMR:s helägda dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") i enlighet med gallande investeringsavtal. NMR-koncernen är efter den 17 januari 2018 ägare till 65 % av aktierna i BNG, vilket motsvarar en ökning med cirka 15 % i jämförelse med ägarstatus innan denna förändring.
 • Den 20 mars 2018 genomfördes konvertering av konvertibel innehavd av IFOX Investments AB (publ) varvid IFOX Investments AB erhöll 11 939 297 aktier i Nickel Mountain Resources, vars totala antal aktier efter konvertering uppgår till 373 333 825 aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Aktieagarna i Nickel Mountain Resources AB kallades, i slutet av april, till arsstamma att hållas den 22 maj 2018 kl. 13.00 pa Eriksbergsgatan 10 i Stockholm.

 

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till mars 2018

 • Nettoomsattningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK)
 • Rorelseresultatet uppgick till -1 598 TSEK (-735)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -976 TSEK (-735)
 • Resultat per aktie -0,003 SEK (-0,02)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period 2017.

Kommande rapporttillfällen

Andra kvartalsrapport 2018 23 augusti 2018
Tredje kvartalsrapport 2018 20 november 2018
Bokslutskommuniké 2018 12 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg den 15 maj 2018

Styrelsen

Ytterligare information om Bolagets projekt kan erhållas från Anders Thorsell när det gäller petroleumprojektet i Tomsk eller Johan Sjöberg om det gäller nickelprojekten.

Anders Thorsell [email protected] tel 070 773 20 45
Johan Sjöberg [email protected] tel 0708 341432

Om bolaget

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom utvärdering och prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Reources Cyprus Ltd. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget BNG prospekteringslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhlisa är per idag registrerade som ägare av 65,01 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver for narvarande ett utvärderings- och prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en större potential än ursprungligen väntat.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och ovriga uttalanden som ej utgor historiska fakta ar bedomningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "forvantar", "uppskattar", "tror", "bedomer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgangen vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriserna, i synnerhet vad gäller olja och nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.