Pressmeddelanden

Nickel Mountain Resources Årsstämma

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 1 juni 2017, dels senast kl. 16.00 den 1 juni 2017, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 1 juni 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Nickel Mountain Resources AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)
Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid årsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 29 maj 2017 kl 12.00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller e-mail [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr samt antal aktier. DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid årsstämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får delta i årsstämman utan rösträtt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
   a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.

Punkt 8
Aktieägare representerande ca 37 % av rösterna i bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter samt en (1) revisor.

Punkt 9
Aktieägare representerande ca 37 % av rösterna föreslår att stämman fastställer att styrelsens ordförande ska arvoderas med 89 600 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 75 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10
Aktieägare representerande ca 37 % av rösterna i bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius, My Simonsson, Torbjörn Ranta och Anders Thorsell till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Carl Magnus Kollberg omväljs till bolagets revisor.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 56 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 50 procent att samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman förutsatt att den av styrelsen vid extra bolagsstämman 2017-05-24 föreslagna riktade nyemissionen till Interfox Resources AB (publ) om 69 751 544 aktier har registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 11 200 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 10 procent att samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman förutsatt att den av styrelsen vid extra bolagsstämman 2017-05-24 föreslagna riktade nyemissionen till Interfox Resources AB (publ) om 69 751 544 aktier har registrerats hos Bolagsverket.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 42 676 042. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-12 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.nickelmountain.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen

Maj 2017

Styrelsen i Nickel Mountain Resources AB (publ)