Pressmeddelanden

Nickel Mountain Resources Bokslutskommuniké 2016

Översikt perioden oktober till december 2016 - moderbolaget

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -302 Tkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -302 Tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr

Översikt perioden januari till december 2016 - koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 277 Tkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 279 Tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 kr

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Efter beslut av styrelsen i Nickel Mountain Resources AB (publ) genomfördes i oktober 2016 en nyemission i form av en till fullo garanterad spridningsemission omfattande 13 000 000 aktier som tillförde bolaget 5 200 000 kr före emissionskostnader. Samtidigt gjordes en riktad emission om 2 860 000 aktier till garanter och finansiell rådgivare. Därmed kunde merparten av kostnader och arvoden för nyemissionen kvittas mot aktier. Båda emissionerna gjordes till kursen 0,40 kr.

Styrelsen ansökte inför emissionen om listning på marknadsplatsen NGM Nordic MTF med avsikt att påbörja handel i bolagets aktier under andra halvan av december 2016. Nordic Growth Market (NGM-börsen) godkände efter genomförd emission bolagets ansökan om listning. Första handelsdag var den 16 december 2016.

VD-kommentar
Bästa aktieägare,

Under 2016 har Nickel Mountain Resources tagit flera viktiga steg framåt, de främsta torde vara att vi har både genomfört en nyemission och börsintroducerat bolaget på Nordic Growth Markets MTF-lista.

Vi har jobbat vidare med att marknadsföra Rönnbäckens nickelprojekt och vi har påbörjat arbetet med att diversifiera vår affärsportfölj genom att skaffa två nya undersökningstillstånd, Orrbäckens nickeluppslag och Kattisavans guldprojekt.

Hur framgångsrika vi än blir med dessa nya projekt så är och förblir Rönnbäcken vårt huvudprojekt, under åren har det lagts ner drygt 100 miljoner kronor på bland annat prospektering, utvärdering, anrikningsförsök, miljö- och logistikstudier samt socioekonomiska konsekvenser vid eventuell etablering av en gruva.

Som ni vet har Bergsstaten beviljat tre bearbetningskoncessioner för Rönnbäcken vilket är ett viktigt steg på vägen mot en eventuell gruvstart, bearbetningskoncessionerna är ännu viktigare idag när praxis för beviljande av bearbetningskoncessioner har ändrats i och med högsta förvaltningsdomstolens dom gällande Norra Kärr. En viktig parameter vid värderingen av projektet är givetvis framtida metallpriser - att framgångsrikt driva en gruva i Rönnbäcken kräver nickelpriser som ligger en god bit över dagens nivåer. Oavsett dagens prisnivå har projektet på grund av sin storlek ett strategiskt värde och är av inte minst denna anledning internationellt uppmärksammat bland världens nickelproducenter.

Göteborg i februari 2017

Johan Sjöberg

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 24 maj 2017.
Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 23 augusti 2017.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 22 november 2017.
Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 21 februari 2018.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på Nordic Growth Markets hemsida www.ngm.se. Se även www.nickelmountain.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg den 24 februari 2017

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Johan Sjöberg.
Telefon: 0708 341432, 031-131190
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017.

Nickel Mountain Resources i korthet
Nickel Mountain Resources AB är ett publikt bolag listat på NGM Nordic MTF sedan 16 december 2016. Kortnamn för aktien är NICK MTF. ISIN-kod: SE0002214528.

Nickel Mountain Resources främsta syfte är att driva och utveckla Europas största outnyttjade nickelfyndighet Rönnbäcken i Storumans kommun i Västerbotten. Rönnbäcken har potential att producera 26 000 ton nickel per år under 20 års tid. Målet är att vara ett ledande svenskt mineralprospekteringsbolag. Helägda dotterbolaget Nickel Mountain AB bedriver prospektering efter nickel och guld i Västerbotten med flera intressanta fyndigheter i portföljen.