Pressmeddelanden

Nickel Mountain Resources inleder geofysiska mätningar vid Orrbäcken

I början av mars månad kommer Nickel Mountain Resources att genomföra en serie geofysiska mätningar vid nickelprojektet Orrbäcken utanför Skellefteå i Västerbotten. Mätningarna kommer att utföras både av företagets personal och av inhyrda specialister och syftar till att närmare definiera de anomalier som antas hysa den nickelmineralisering som har gett upphov till den omfattande blocksvansen med nickelförande block i området. Mätningarna kommer att ge högupplösta data som möjliggör planering av framtida borrprogram för att identifiera och provtaga eventuella nickelmineraliseringar.

De metoder som kommer att användas är markmagnetiska- samt markburna elektromagnetiska mätningar, båda metoderna är väl lämpade för att detektera en eventuell nickelmineralisering igenom att de utnyttjar de magnetiska och elektriska egenskaper som finns i denna typ av nickelmineraliseringar.

Om nickelprojektet Orrbäcken

Undersökningstillståndet Orrbäcken nr 4 ligger i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Berggrunden i området består av metamorfa och intrusiva bergarter, främst metasediment i olika former men även mafiska till ultramafiska bergartsled med nickelmineralisering. Orrbäckenområdet har tidigare varit föremål för prospektering efter nickel, år 2009 hittade två mineraljägare en blocksvans med något hundratal block innehållande nickel-kopparmineralisering av magmatisk typ. Fyndet följdes upp av ett australiensiskt bolag som valde att lämna området efter att ha genomfört geofysiska mätningar och ett begränsat borrprogram riktat mot en geofysisk anomali.

Blocksvansen som den är känd idag indikerar att nickelmineraliseringen finns i ett angränsande område till det som tidigare borrades. Nickel Mountain har sökt ett undersökningstillstånd över området som beviljades sommaren 2016.

Möjligheterna att lokalisera källan till de nickelmineraliserade blocken bedöms som mycket goda. Analyser av prover från de nickelförande blocken uppvisar halter mellan 0,05% och 2% nickel samt liknande men något lägre halter koppar.

Göteborg 22 februari 2017

Vid frågor kontakta VD Johan Sjöberg via telefon eller epost.

0708 341432

[email protected]

Om Nickel Mountain Resources AB

Nickel Mountain Resources AB är ett svenskt prospekteringsbolag som har som främsta syfte att driva och utveckla Europas största outnyttjade nickelfyndighet; Rönnbäcken i Storumans kommun, Västerbottens län. Bolaget äger idag tre stycken bearbetningskoncessioner täckande nickelfyndigheten Rönnbäcken, en av de största kända obearbetade nickelfyndigheterna i världen. Omfattande prospekteringsarbete och tekniska studier har gjorts under de senaste tio åren och detta arbete har resulterat i en god kunskap om fyndigheternas egenskaper och potential.

I tillägg till fyndigheterna i Rönnbäcken bedriver företaget aktiv prospektering efter nickel i bland annat Orrbäcken i Skellefteå kommun, Västerbotten, samt guldprospektering vid Kattisavan utanför Lycksele i Västerbottens län. Huvudfokus ligger på att hitta nickelfyndigheter och att driva dessa vidare till ett läge där de är intressanta att förvärva för svenska eller internationella gruvbolag.

Företaget har idag ca 400 aktieägare och är listat på NGM Nordic MTF under kortnamnet NICK MTF.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i metallpriserna, i synnerhet vad gäller nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

2018-06-07

Nickel Mountain Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2017. 

2018-06-01
Regulatorisk

De oljeprover från juralagren som lämnades in för analys är fortfarande under bearbetning. En betydande del av arbetet är genomfört, men ett antal moment återstår.

2018-05-29
Regulatorisk
Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 11.00 på Eriksbergsgatan 10, 2tr, 114 30 Stockholm.
2018-05-22
Regulatorisk

På grund av att de involverade revisorerna i sista ögonblicket meddelade att revisionen i Ryssland inte har avslutats ser de sig nödsakade att antingen ändra revisionsberättelsen eller att rekommendera att Bolaget kallar till ny årsstämma. Klartecken från ryska revisorer väntas nu i slutet på maj.

2018-05-15

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

  • Nickel Mountain Resources offentliggjorde den 16 februari 2018 utfallet av den till 80 % garanterade foretradesrättsemissionen i Bolaget om 22,9 miljoner kronor. Emissionen tecknades till 94 procent, totalt 86 213 339 aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie, motsvarande 21 553 334,75 kronor. Av detta tecknades 41 741 301 aktier med foretradesratt (45,5 procent) och 44 472 038 aktier tecknades utan foretradesratt (48,5 procent).
  • Den 15 januari 2018 meddelades att testprogrammet på 71-1 inletts samt att olja påträffats i det först perforerade intervallet, JU-5 i Jura på 2 764 - 2 772 meters djup.
  • Den 30 januari 2018 kommunicerade Bolaget att olja påträffats även i andra intervallet som perforerats, JU-1 i Jura på 2 654-2 666 meters djup. Oljan bedöms liksom i JU-5 vara av god kvalitet, motsvarande en Siberian Light Crude, men också vara en distinkt annan olja än den i JU-5 och därmed har enligt Bolagets preliminära bedömning två oljeförande formationer etablerats, vilka inte har medräknats i den mineraltillgångsberäkning som tidigare gjorts.
  • IFOX Investments AB, som fram till en utdelning i januari 2018 var störste enskilde ägare i Bolaget, genomförde utdelning av 139 503 088 aktier i NMR, med avstämningsdag den 8 januari 2018 och innehar därefter inga aktier i Bolaget.
  • Ökat agande i OOO Bakcharneftegaz ("BNG") registrerades genom NMR:s helägda dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") i enlighet med gallande investeringsavtal. NMR-koncernen är efter den 17 januari 2018 ägare till 65 % av aktierna i BNG, vilket motsvarar en ökning med cirka 15 % i jämförelse med ägarstatus innan denna förändring.
  • Den 20 mars 2018 genomfördes konvertering av konvertibel innehavd av IFOX Investments AB (publ) varvid IFOX Investments AB erhöll 11 939 297 aktier i Nickel Mountain Resources, vars totala antal aktier efter konvertering uppgår till 373 333 825 aktier.
2018-04-30

Mandatavtal IFOX Investments

Bolaget har tecknat förlängningsavtal med IFOX Investments AB (publ) avseende de två mandatavtal för försäljning eller attraherande av investeringspartner för dels olje- och gasprojektet i Tomsk samt för Bolagets övriga projekt inom nickel och guld som tecknades i april och maj 2017. Båda avtalen förlängdes till att gälla tills 24 maj 2019 eller då IFOX eventuella kommission betalts till fullo.

IFOX och Bolaget samarbetar aktivt kring ett flertal spår för såväl Tomskprojektet som de andra. Kommunikation sker som tidigare meddelat endast då konkreta resultat har uppnåtts.

2018-04-30

Nickel Mountain Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2017.

2018-04-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2018 kl. 13.00 på Eriksbergsgatan 10, 2tr, 114 30 Stockholm.

2018-03-21
Regulatorisk

Konvertering av konvertibler samt registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget

2018-03-05
Regulatorisk

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget

<<
1
...
16
17
18
19
...
22
>>