Pressmeddelanden

Statsförvaltaren i Trøndelag har dragit tillbaka invändning mot reguleringsplan för Jomagruvan

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") från statsförvaltaren i norska fylket Trøndelag meddelats att de är nöjda med efterfrågade svar och kompletteringar och att statsförvaltaren därför drar tillbaka sin tidigare invändning mot reguleringsplanen för Jomagruvan.

Som tidigare meddelats har under våren processen kring ansökan om reguleringsplan för Jomagruvans industriområde genomgått en remissrunda och där ett 10-tal remissvar från myndigheter, markägare, privatpersoner och andra organisationer inkommit. De flesta av dessa remissvar har av Bolaget enkelt kunnat bemöta genom kompletterande svar till tidigare inlämnade utredningar. Några av remissvaren har dock krävt en mer ingående process med möten och dialog. Detta rör remissvar med s k invändningar (norska innsigelser) från statsförvaltaren i Trøndelag och från det norska Sametinget. I bägge dessa fall rör invändningarna gruvverksamhetens möjliga påverkan på den lokala renbetesdistriktet (Tjåehkere sijte) och frågan hur Bolaget har tänkt att hantera detta för att minimera negativ inverkan. Statsförvaltaren har påpekat att området kring Jomagruvan har en viktig funktion som flytt- och transportled, uppsamlingsplats och viss utsträckning även plats för kalvning. Statsförvaltaren har även framfört att gruvverksamhetens påverkan på rennäringen genom bl a vibrationer från sprängning och hur transport av malm från Stekenjokk påverkar naturliga flyttleder bör utredas närmare. Sametingets invändning är mer generell och de anser att flera åtgärder som krävs för att minska negativ inverkan på rennäringen baseras på framtida dialog och överenskommelser. De önskar att nödvändiga åtgärder bör överenskommas i dialog med renbetesdistriktet och skrivas in i planförslag och reguleringsplan redan nu samt förtydligas i separat avtal mellan Bolaget och renbetesdistriktet.

Genom de svar och kompletteringar som Bolaget inlämnat har statsförvaltaren i Trøndelag nu meddelat att framförda invändningar har tillgodosetts och att invändningen mot reguleringsplan för Jomagruvan därmed dragits tillbaka. Statsförvaltaren önskar dock att korsningen mellan Hudningsdalen och Namnsvatnet ska tas med som en egen punkt i den trafiksäkerhetsplan som enligt tidigare beslut ska tas fram. Bolaget arbetar nu vidare för att hantera den sista kvarvarande invändningen från Sametinget i dialog med det lokala renbetesdistriktet Tjåehkere sijte och Samtinget.

____________

Stockholm september 2022
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även 50,1% i bolaget Mahvie Minerals AB som är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och batterimetaller. Mahvie Minerals är bland annat verksamt i Mo i Rana i Norge som är ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm. Mahvie Minerals innehar ett 40-tal undersökningstillstånd i Mo i Rana där det finns en nedlagd gruva med kvarvarande mineralisering innehållande zink, koppar och andra metaller och en enligt Mahvie Minerals bedömd nuvarande potential om över 5 Mton med en halt 3,8% zinkekvivalenter. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet. Mahvie Minerals innehar även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy och som nyligen förvärvats av Bluelake Mineral. 2014 genomförde konsultbolaget SRK Consulting en preliminär lönsamhetsbedömning (Preliminary Economic Assessment). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld. Bolaget planerar att dela ut aktierna i Mahvie Minerals till aktieägarna i Bluelake Mineral under hösten 2022.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.