Pressmeddelanden

Uppdatering kring processen rörande reguleringsplan för Jomagruvan i Norge

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för genomförande av en s k planprocess och för att erhålla en godkänd reguleringsplan som är en detaljplan för industriområdet för den planerade gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Trøndelag fylke. Med anledning av vissa tidigare administrativa handhavandefel har Røyrvik kommun sedan juni 2022 beslutat att överlåta ansvaret för den administrativa handläggningen av processen till den större grannkommunen Grong. Grong kommun kommunicerade i november 2022 en tidsplan för den fortsatta handläggningen och med ett möjligt mål att beslut om reguleringsplan skulle kunna tas i slutet av våren 2023 av ordförandeskapet i Røyrvik kommun. Grong kommun har nu meddelat att man i samråd med ordföranden i Røyrvik kommun beslutat att ytterligare möte enligt den s k konsultationsprocessen bör ske med det lokala renbetesdistriktet Tjåehkere Sijte innan dess reguleringsplanen kan tas upp till ny behandling. Ett sådant möte är nu planlagt till den 17 mars 2023. Grong kommun har ej meddelat en ny detaljerad tidsplan men kravet på ytterligare konsulationsmöte med Tjåehkere Sijte innebär med förseningar i förhållanden till den av Grong kommun tidigare kommunicerade tidsplanen.

Som tidigare meddelats har Røyrviks kommun överfört all ärendehantering av reguleringsplan gällande Joma gruver till Grong kommun. Detta skedde efter det att kommundirektören i juni 2022 förklarat sig jävig beroende på nära koppling till det lokala renbetesdistriktet.

Mot bakgrund av invändningar (norska innsigelser) i remissbehandlingen av reguleringsplanen har Grong kommun genomfört en process med sametinget och statsförvaltaren Trøndelag angående dessa invändningar. Efter vissa ändringar i reguleringsplanen från Joma Gruvers sida, har statsförvaltaren i skrivelse den 1 september 2022 dragit tillbaka invändningen mot reguleringsplanen. Sametinget var däremot tydliga vid ett möte som hölls den 7 juli 2022 att man inte avsåg dra tillbaka invändningen förrän Røyrviks kommun träffat en överenskommelse med det lokala renbetsdistriktitet Tjåehkere Sijte rörande gruvdrift.

Som tidigare meddelats har det lokala renbetsdistriktitet Tjåehkere Sijte i skrivelse den 27 september 2022 krävt att s k konsultationsmöte hålls med Røyrviks kommun i planärendet. Regler för konsultation med samiska folkgrupper finns angivet i den norska Same lagen (norska Sameloven) och gäller numer inte bara norska staten utan även län (norska fylken) och kommuner. Ett första sådant konsultationsmöte hölls i november 2022. Grong kommun och Tjåehkere Sijte har nu överenskommit om att nytt konsultationsmöte ska hållas i mars 2023. Vidare har Grong kommun även meddelat att man i samråd med ordföranden i Røyrvik kommun beslutat att reguleringsplanen ej kan tas upp till ny behandling innan detta konsultationsmöte hållits. Grong kommun har ej meddelat en ny detaljerad tidsplan men kravet på ytterligare konsulationsmöte med Tjåehkere Sijte innebär förseningar i förhållanden till den av Grong kommun tidigare kommunicerade tidsplanen.

Det är olyckligt att handläggningen av reguleringsplanen återigen drabbas av förseningar, men det viktiga är att processen hanteras på ett riktigt sätt enligt norsk lag för att tillse att alla beslut i processen blir korrekt tagna och utan risk för klander i ett senare läge. Därför bedömer vi att hanteringen från Grong kommuns sida är klok och vi har fullt förtroende för deras handläggning av processen, säger Joma Gruver AS ordförande Peter Hjorth.

____________

Stockholm januari 2023
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 klockan 11.30 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.